21_21 DESIGN SIGHT Exhibition

#Art

#Installation

Back[cast]ing

CREDITS

Back[cast]ing

PARTY Team

Naoki Ito

Shigeyoshi Hayashi

Satoru Kusakabe

Kakeru Mizui

Yohei Kajiwara

Seiichi Sega

Kairi Manabe

Tatsuya Nakano

Moe Akiyama

Moka Kawaguchi

Hayato Kuno

Satoshi Murai

Collaborators

Makoto Dohi (Lucky Wide)

Yusuke Nakajima

Gikyo Nakamura (LADER PRODUCTION)

Ryo Harada (LADER PRODUCTION)

Keigo Yamada

Fumio Yasue (Tacit Knowledge Sound LLC)