Fuji Television

#Application

#Game

#Metaverse

#Music

Virtual Adventure Island 2022

CREDITS

Virtual Adventure Island 2022 / PARTY

Creative Director

Daisuke Nakamura

Technical Director+Engineer

Yohei Kajiwara

Art Director+Designer

Mai Imakita

Planner

Tatsuya Nakano

Backend Engineers

Keita Mori

Yuki Tsuchiya

Haruto Watanabe

Engineer

Hayato Kuno

CG Designer

Moka Kawaguchi

Legal Strategist

Satoshi Yamabe

Business Producer

Hironori Onozaki

Virtual Adventure Island 2022

Producer

Atsuko Okada (Fabrica.)

Project Managers

Tomo Yamasaki (Fabrica.)

Eiko Shimada (Fabrica.)

Yuki Modeki (Fabrica.)

Mei Kubo (Fabrica.)

Engineer

Shunpei Torii

CG Designer

Aya Takamatsu

Technical Artist+Engineer

Taiki Kawa (Alche)

Engineers

Nobuyoshi Daido (Alche)

Maru Nomura (Alche)

Riku Ishikawa (Alche)

3DCG Designers

Jun Ozaki (Alche)

Miku Shimoyama (Alche)

Tomoyo Mizuochi (Mitomo Labo)

Atsuo Ichimaru (Kakela Studios)

Tsukasa Fujiwara (Kakela Studios)

Taiki Miyano (Khaki)

Hirokazu Yokohara(Khaki)

Kiyotaka Hirata

Kota Kasahara

Joji Nishimura

UI Technical Artist

Yukiya Saito (Alche)

Music Producer+Composer

Yuuki Ono (WONDROUS)

CG Producer

Kouhei Miki (KASSEN / HASH)

Concept Art Producers

Ryo Yamamoto (WACHAJACK)

Wataru Katsuo (WACHAJACK)

Concept Artists

Shusei Sasaya (WACHAJACK)

Seiya Takezawa(WACHAJACK)

shasanzen (WACHAJACK)

Kaori Minami (WACHAJACK)

Moe Igarashi (WACHAJACK)

Motion Designer

Veluna Boggs